Press ESC to close

204 0

Who Are You?

अहम् निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभूतवाच सर्वत्र सर्वेंद्रियणाम् न च संगतां न मुवितर न मयाः चिदानंद रूपह शिवोहम…


logobig

Contact Us